Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

K-FLEX POLSKA Sp. z o.o. („Spółka”), wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800), przyjęła pisemną wersję realizowanej strategii podatkowej. Dokument został przyjęty na mocy uchwały zarządu Spółki oraz jest ogólnie dostępny dla pracowników zaangażowanych w procesy związane z rozliczeniami podatkowymi.

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosuje szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w szczególności dotyczących: 

 

 1. sporządzania deklaracji podatkowych, w tym zasad kontroli prawidłowości ich składania do odpowiednich organów oraz dokonywania terminowych wpłat należności podatkowych,
 2. wystawiania faktur sprzedaży, z opisem metod należytej weryfikacji kontrahentów,
 3. dokonywania zakupów, realizowania płatności oraz rozliczania dokumentów zakupowych,
 4. rozstrzygania wszelkich wątpliwości podatkowych, w tym przede wszystkim kwestii dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego,
 5. rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz terminowej wpłaty podatku,
 6. realizacji obowiązków związanych z koniecznością uiszczania podatku u źródła, w tym przede wszystkim weryfikacji czy są spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła,
 7. realizacji obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych, w tym sporządzania stosownej dokumentacji oraz składania wymaganych oświadczeń,
 8. realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
 9. zgłaszania naruszeń w zakresie spraw podatkowych i prawnych oraz postępowania 
 10. przypadku potwierdzenia wystąpienia naruszenia,
 11. postępowania w zakresie inwentaryzacji magazynowej oraz zatwierdzenia jej wyników,
 12. stałego monitorowania nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz zasad implementacji nowych obowiązków ustawowych,
 13. uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,
 14. archiwizacji dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów istotnych z perspektywy dokonywanych rozliczeń podatkowych. 

Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości natury podatkowej. W ramach wskazanych procesów oraz procedur Spółka dodatkowo określiła zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi. 

Spółka realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez terminowe składanie właściwych deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłaty należności podatkowych, uiszczanie wszelkich innych wymagalnych należności publicznoprawnych, prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi oraz jej archiwizowanie przez wymagany okres czasu, a także realizowanie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji cen transferowych.

W 2020 roku Spółka była podatnikiem z tytułu:
 

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od towarów i usług,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych.


W 2020 roku Spółka była płatnikiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;

W 2020 roku Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2020 roku Spółka realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:
 

 1. I’SOLANTE K-Flex S.p.A:
       transakcje sprzedaży towarów – 140 982 503,73 zł,
       transakcje zakupu towarów i surowców – 1 806 218,45 zł.
   
 2. K-Flex LLC – Russia:
       transakcje sprzedaży towarów –  47 236 782,67 zł
       transakcje zakupu towarów i surowców – 1 638 611,44 zł
   
 3. K-Flex USA LLC: 
       transakcje sprzedaży towarów –  36 427 586,48 zł,
       transakcje zakupu towarów i surowców – 93 178,31 zł.


W 2020 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W 2020 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej, ani wiążącej informacji akcyzowej.

W 2020 roku Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz.1540). Jednocześnie, w Spółce wdrożona została Procedura dotycząca realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR), która jest realizowana m.in. poprzez dokonywanie okresowej, wewnętrznej weryfikacji zdarzeń występujących w Spółce, które potencjalnie mogłyby skutkować obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym.

W 2020 roku Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych.