POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest opisanie metod zarządzania witrynami internetowymi przypisanymi do domeny www.kflex.com, będącej własnością L’ISOLANTE K-FLEX S.p.A. via Don Locatelli 35, 20877 Roncello (MB) (dalej „Organizacja”), administratora danych, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników/osób odwiedzających.

Organizacja przetwarza wszystkie dane osobowe użytkowników/osób odwiedzających w pełnej zgodności z przepisami włoskiego ustawodawstwa krajowego w zakresie prywatności, a w szczególności z rozporządzeniem UE 2016/679 oraz Postanowieniami wydanymi przez Gwaranta Ochrony Prywatności i odnoszącymi się do zakresu stosowania niniejszej polityki (zob. Postanowienie dok. web nr 3118884 – Identyfikacja uproszczonych metod informowania i uzyskiwania zgody na korzystanie z cookies – 8 maja 2014 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym nr 126 z dnia 3 czerwca 2014 r. – Rejestr postanowień nr 229 z dnia 8 maja 2014 r.). 

Nawigacja i dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem witryny (lub wymaganych bezpośrednio przez użytkownika za pośrednictwem witryny), takich jak np.:

 • zapytanie skierowane do organizacji o udzielenie informacji;
 • wysyłanie newsletterów i wiadomości cyfrowych (marketing mailowy);
 • rejestracja w celu pobrania dokumentacji technicznej

podlega przetwarzaniu danych osobowych użytkownika/osoby odwiedzającej bezpośrednio przez nich przesyłanych. Uzyskanie przedmiotowych danych, przekazanych bezpośrednio przez użytkownika/osobę odwiedzającą (takich jak nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko, adres e-mail, telefon itp.), jest niezbędnym warunkiem rozpatrzenia zapytań przedstawianych przez użytkownika/osobę odwiedzającą.

Będą one przetwarzane głównie drogą elektroniczną wyłącznie w wyraźnie określonych celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług (lub wymaganych przez prawo/przepisy) przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zebrane, a w każdym razie zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozp. UE 2016/679). Dane przekazywane przez użytkownika/osobę odwiedzającą, pod warunkiem uzyskania dobrowolnej zgody, mogą być wykorzystywane przez organizację również do okresowego wysyłania wiadomości promocyjnych, w tym automatycznych wiadomości e-mail zawierających aktualne informacje na temat prowadzonej działalności oraz o wydarzeniach i produktach, newsletterów, itp. Podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych jest udzielona zgoda. Dla wszystkich innych celów podstawą prawną jest wykonywanie działań umownych (np. pobieranie dokumentacji technicznej) lub przedumownych (np. zapytanie o informacje o produkcie).

Dane te będą również widoczne/dostępne wyłącznie dla:

 • użytkownika końcowego jako użytkownika bezpośredniego (np. w przypadku rejestracji w witrynie);
 • personelu organizacji;
 • wszelkich stron trzecich związanych z organizacją w charakterze podmiotów odpowiedzialnych za właściwe zarządzanie i funkcjonowanie systemu, współpracowników/dostawców organizacji w zakresie prowadzenia określonych działań dotyczących komunikacji i świadczenia usług.

Dane osobowe, zebrane i przechowywane w bazach danych należących do organizacji, są następnie przetwarzane przez jej pracowników i/lub współpracowników formalnie powołanych, upoważnionych lub odpowiedzialnych za przetwarzanie danych zgodnie z wymogami Rozp. UE 2016/679 (np. przedsiębiorstwo zarządzające witryną, hostingiem itp.). Takie dane nie mogą być ujawniane ani przekazywane osobom trzecim. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach przewidzianych powyżej lub ewentualnie w celu przesłania zapytania przedsiębiorstwom należącym do grupy KFLEX (w Unii Europejskiej), które znajdują się na obszarze właściwości terytorialnej użytkownika, aby lepiej zarządzać odpowiedzią na zapytania użytkownika o udzielenie informacji. Poniżej lista przedsiębiorstw:

 • L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A. – Włochy
 • K-FLEX POLSKA Sp. z o.o. – Polska
 • L'ISOLANTE K-FLEX GmbH – Niemcy
 • SAGI K-FLEX – Francja
 • L’ISOLANTE K-FLEX ESPAÑA S.A. – Hiszpania
 • L'ISOLANTE K-FLEX UK Ltd– Wielka Brytania

Formularz zapytania o udzielenie informacji

Zapytanie o udzielenie informacji za pośrednictwem stron witryny internetowej jest uzależnione od przekazania przez użytkownika/osobę odwiedzającą danych osobowych, co jest warunkiem koniecznym do celów związanych z zarządzaniem zapytaniem lub możliwością odpowiedzi na zapytania użytkownika/osoby odwiedzającej, na przykład możliwością skontaktowania się z użytkownikiem w celu dostarczenia żądanych informacji.

Podanie danych jest obowiązkowe do celów związanych z zarządzaniem zapytaniem o informacje lub w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytania użytkownika/osoby odwiedzającej. W przypadku nieudanego lub niepełnego przekazania danych nie będzie możliwe spełnienie żądań użytkownika.

Formularz rejestracyjny

Zapytanie o dokumentację techniczną za pośrednictwem stron witryny internetowej jest uzależnione od rejestracji za pomocą danych osobowych przez użytkownika/osobę odwiedzającą i jest warunkiem koniecznym do celów związanych z zarządzaniem zapytaniem lub możliwością pobrania materiału przez użytkownika/osobę odwiedzającą.

Przekazanie danych jest obowiązkowe. W przypadku nieudanego lub niepełnego przekazania danych nie będzie możliwe pobranie dokumentacji.

 

NEWSLETTER

Dobrowolna subskrypcja newslettera tej witryny wymaga uzyskania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika, które są automatycznie umieszczane na liście kontaktów, do którego może być wysyłany okresowy newsletter oraz informacje/obszerne dane związane z organizacją. Jeśli użytkownik zdecyduje się na subskrypcję newslettera, wyraża wyraźną zgodę na otrzymywanie e-maili, które mogą zawierać powyższe informacje. Użytkownik w dowolnym momencie może zdecydować o zaprzestaniu otrzymywania wiadomości. Każdy wysłany e-mail zawiera w końcowej części link do szybkiego anulowania subskrypcji lub, alternatywnie, istnieje możliwość skontaktowania się z organizacją w celu skorzystania z prawa do jej anulowania.

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia UE 2016/679 wyznaczony został D.P.O. (Data Protection Officer) lub R.P.D. (inspektor ochrony danych), z którym można skontaktować się pod następującym adresem: dpo@kflex.com

Użytkownicy/osoby odwiedzające mają prawo do skorzystania w każdej chwili z praw przysługujących im na mocy Rozp. UE 2016/679 (dostęp do danych, korygowanie, anulowanie, ograniczenie przetwarzania, sprzeciw wobec przetwarzania, przenoszenie, cofnięcie zgody, skarga do organu nadzorczego), poprzez wysłanie zapytania pocztą, faksem lub e-mailem na adres kflex-marketing@kflex.com, bez uszczerbku dla przetwarzania wymaganego przez obowiązujące przepisy (np. dane do celów administracyjnych, księgowych, podatkowych).

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez organizację zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679.

Informacje te są dostarczane, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia UE 2016/679 (dotyczącego ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych) osobom, które związane są z usługami organizacji:

Kontakty

Informacje o plikach cookies są okresowo aktualizowane w wyniku zmian w witrynie internetowej lub w przepisach. W związku z tym jesteśmy upoważnieni do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedzenia treści informacji oraz plików cookie wymienionych na liście. Najnowszą wersję można znaleźć na tej stronie internetowej  www.kflex.com/pl/cookie-policy